Missie en Visie

Wonen Plus Welzijn is een toekomstbehendige organisatie. We kunnen snel, handig en actief inspelen op maatschappelijke veranderingen. Wanneer ontwikkelingen in de samenleving er om vragen dan staan wij klaar om mensen met elkaar te verbinden, te ondersteunen waar nodig en bij elkaar te betrekken waar dat de samenhang op weg helpt. In een onstabiele wereld vormt Wonen Plus Welzijn een stabiel anker, een houvast voor mensen, ook wanneer zij (tijdelijk) meer kwetsbaar zijn. We zijn open, toegankelijk en zichtbaar voor wie ons nodig heeft. Wonen Plus Welzijn heeft nadrukkelijk de intentie om ook (ver) na 2026 continuïteit in de dienstverlening te garanderen. We stellen ons tot doel de organisatie zodanig vorm te geven dat opgebouwde expertise in welzijnswerk intern en extern wordt overgedragen, geborgd en langjarig wordt voortgezet.

Visie
Beweging in de maatschappij is direct merkbaar binnen het welzijnswerk. Met name de afgelopen periode, waarin de ene na de andere crisis is ontstaan, is de vraag om aandacht, hulp en ondersteuning vanuit Wonen Plus Welzijn (WPW) sterk toegenomen. In de meeste gevallen moeten we snel handelen en anticiperen op wat nodig is. Tegelijkertijd gaan bestaande diensten en activiteiten door of moeten er op korte termijn nieuwe aanvullingen worden georganiseerd.
 

Dit vraagt veel:
- van de aan WPW verbonden vrijwilligers: hun inzet is onmisbaar en het beroep op hen is steeds veelzijdiger
- van de beroepskrachten: met een generalistische blik snel kunnen inspelen op veranderingen en daarin mensen meenemen
- van de organisatie: flexibiliteit vraagt om wendbaarheid maar tegelijkertijd is stabiliteit ook noodzaak voor het voortbestaan


Het is van belang Wonen Plus Welzijn zodanig vorm te geven dat we klaar kunnen zijn voor ‘het onbekende’. In onze visie voor 2023-2026  introduceren we daarom de term toekomstbehendigheid. Letterlijk uitgelegd als: ‘in de tijd na de huidige tijd het vermogen hebben om een handeling snel en handig te verrichten’. In de huidige tijd waarin sprake is van een wooncrisis, zorgcrisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing, armoede is het onmogelijk om toekomstbestendig te zijn. De toekomst is onzeker; waar je je vandaag op voorbereidt kan morgen weer heel anders zijn.
Door uit te gaan van toekomstbehendigheid hoeven ontwikkelingen in de samenleving ons niet direct meer te verrassen of te overvallen.
Voorbereid zijn op het onbekende, in alle facetten van de organisatie.  De toekomst is onzeker maar zeker is wel dat het beroep op welzijnswerk -op welke manier ook- zal blijven bestaan en verder zal toenemen.

 

Waarden
WPW is een op waarden gebaseerde organisatie. Deze waarden vormen een houvast en een leidraad in al het werk en de contacten binnen en buiten de organisatie.

                Missie en Visie.png

Pijlerindeling
De huidige diensten en activiteiten binnen WPW zijn ondergebracht in een pijlerindeling. Op deze manier is de onderlinge samenhang en de overkoepelende doelstelling inzichtelijk gemaakt.